top of page

Pirkimo taisyklės

 

Vyrai.eu taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes ar paslaugas (www.vyrai.eu) elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Donato Kantakevičiaus (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas tinklapyje www.vyrai.eu. Įsigydamas prekes ar paslaugas, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas tinklapyje www.vyrai.eu pasirinkęs paslaugą, užpildęs užsakymo formą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.  Pirkėjas tai suprasdamas prisiima pilną atsakomybę ir prieš pateikdamas užsakymą, įvertina savo galimybęs bei savo sveikatos būklę. Pirkėjui užsakius paslaugą, sumokėjus pinigus, bet neatvykus į paslaugų teikimo vietą nurodytu laiku dėl svarbių priežasčių, pinigų ar jų dalies grąžinimo klausimas sprendžiamas šalių susitarimu, o nesusitarus - įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.vyrai.eu tinklapio darbui ar stabiliam veikimui ar iš esmėspažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis paslaugomis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti paslaugos veiklą prieš tai informuodamas Pirkėją raštu. Nutraukus veiklą, pirkėjams, sumokėjusiems paslaugos kainą ir negavus paslaugos (ar dalies) pinigai grąžinami 14 dienų laikotarpyje.

3.3. Pardavėjas turi teisę negrąžinti  Pirkėjui už paslaugas, jei Pirkėjas atsisako atvyktį į paslaugos vietą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti avansinio mokėjimo, jei Pirkėjas atsisako atvyktį į paslaugos vietą. 

3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.5. Pardavėjas turi teisę sustabdyti paslaugos teikimą pirkėjui, pašalinant jį iš paslaugos teikimo vietos, jei nustato, kad paslaugos teikimo metu pirkėjas vartoja alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas ir yra apsvaigęs. Šiuo atveju pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugos teikimo sutartį ir negrąžinti sumokėtų pinigų. Ginčai dėl pinigų grąžinimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.vyrai.eu teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, jog būtų galima tinkamai naudotis suteikiamomis paslaugomis ir atsako pirkėjui už galimai patirtus nuostolius, atsiradusius dėl elektroninės parduotuvės www.vyrai.euveiklos trikdžių.

4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekes arba paslaugas, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo (prekių pirkimo-pardavimo) sutartį apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešdamas paslaugų teikėjui. Bet ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki renginio pradžios. Šiuo atveju pinigai pirkėjui už faktiškai suteiktas paslaugas negrąžinami. Dėl nekokybiškai suteiktos paslaugos (parduotų prekių) pirkėjas turi teisę pareikšti pretenziją raštu. Nustačius nekokybiškai suteiktų paslaugų (parduotų prekių) faktą, pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti trūkumus arba sumažinti teikiamų (suteiktų) paslaugų kainą arba nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, sumokėtą paslaugų kainą.

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ar pasalugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes ar paslaugas. Už prekes ar paslaugas Pirkėjas sumoka www.vyrai.eu nurodytuose bankuose.

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės ar paslaugos rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

6.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.6. Pirkėjas pirkdamas paslaugas ar prekes, patvirtina, kad į paslaugos nurodytą vietą atvyksta savo noru, savo lėšomis, įvertindamas savo sveikatos būklę, sveiką protą. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas patvirtina, kad atvykus į paslaugos nurodytą vietą, nekenks kitiems asmenims. 

 

7. Bendra Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, Pardavėjas neatlygina kitai šaliai dėl Pirkėjo kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas, gavęs išankstinį pirkėjo sutikimą, visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Informacija apie renginius siunčiama tik pirkėjui patvirtinus bei sutikus. Gavus išankstinį paslaugų gavėjo (prekių pirkėjo) sutikimą.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės viršutinėje dalyje pateiktais duomenimis (el. paštu vyrai.eu@gmail.com)

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pirkėjas, sudaręs paslaugų (prekių) pirkimo-pardavimo sutartį šių taisyklių 2 punkto nustatyta tvarka, pripažįsta, kad šios taisyklės jam suprantamos, aiškios. Pirkėjui pareikalavus visa informacija apie teikiamas paslaugas, prekes, teikiama raštu jo nurodytu adresu arba elektroniniu paštu, nurodant paslaugų teikėjo (prekių pardavėjo) pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto nuorodą.

9.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Prašymą/skundą del mūsų intemeto svetaineje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tamybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,el. p. tamyba@vvtat.lt, tel 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, intemeto svetaine www.vvtat.lt), taip pat Valstybines vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formąEGS platformoje http://ec.europa.eu/od/.

9.4. Atsisakymo forma:

bottom of page